محمد مهدی آقاجانی اصفهانی
مدیرعامل صنایع آموزشی وتولیدی پارتاک رباتیک
09387703937
اصفهان