صنایع آموزشی تولیدی پارتاک

محمد مهدی آقاجانی اصقهانی

محمد مهدی آقاجانی اصفهانی

مدیر عامل صنایع آموزشی و تولیدی پارتاک رباتیک